ای دوست

خوشدلم از صدق کلامت ای دوست

                               خوشدلم از جاه و جلالت ای دوست

خوشدلم از  اخم و خطابت ای دوست

                            ترسم از آن خشم و عذابت ای دوست

گردم اگر گرد جهانت ای دوست

                             بینم همه نام و نشانت ای دوست

/ 0 نظر / 18 بازدید