35- دعا در مقام رضا

ایشان را به آنچه از من بازداشته‏اى میازماى، تا مبادا به آنان حسد برم، و حکم حضرتت را سبک شمارم. بار الها بر محمد و آلش درود فرست، و مرا به قضایت دلخوش کن، و سینه‏ام را به موارد حُکمت گشاده فرما، و به من اطمینان ده که به سبب آن اقرار کنم که قضاى تو جز به آنچه خیر است روان نشده، و شکرم را بر آنچه از من باز داشته‏اى افزونتر از شکرم بر آنچه به من عنایت کردى قرار ده، و مرا از خوار نگریستن تهیدست، و برتر گمان کردن ثروتمند حفظ فرما، چه آنکه شریف آن است که طاعت تو او را شریف نموده، و عزیز کسى است که عبادت تو او را عزت داده. پس بر محمد و آلش درود فرست، و ما را از ثروتى فناناپذیر بهره مند کن، و به عزتى دائم تأیید فرما، و در ملک جاودانه روانه ساز، زیرا که تو آن یکتاى یگانه بى نیازى، که فرزند ندارى و فرزند کسى نیستى و همتایى برایت نبوده است.','دعا در مقام رضا

/ 0 نظر / 15 بازدید