38- دعا در پوزش از مظلمه مردمان

بار خدایا به پیشگاهت عذر خواهم در حق ستمدیده‏اى که در حضور من بر او ستم رفته و من یاریش ننمودم، و از احسانى که در حقّم شده و شکرش را بجا نیاورده‏ام، و از بد کننده‏اى که از من پوزش خواسته و عذرش را نپذیرفته‏ام، و از فقیرى که از من حاجت خواسته و من خواست او را بر خواست خود ترجیح نداده‏ام، و از حقّ مؤمن حق دارى که بر عهده‏ام مانده و آن را ادا ننموده‏ام، و از عیب مؤمنى که بر من آشکار گشته و آن را نپوشانده‏ام، و از هر معصیتى که برایم پیش آمده و از آن دورى نجستم. بار الها از همه آنها و از آنچه مانند آنهاست از حضرتت با دل آکنده از پشیمانى عذر مىخواهم عذرى که مرا در آینده از نظایر آنچه بر من گذشت بازدارد، پس بر محمد و آلش درود فرست، و پشیمانیم را بر لغزشهایى که گرفتارشان شده‏ام، و تصمیم را بر ترک گناهانى که برایم پیش آیند توبه‏اى قرار ده که برایم موجب عشق تو گردد، اى دوستدار توبه کنندگان.در پوزش از مظلمه مردمان

/ 0 نظر / 14 بازدید