سوره حمد

باستایش وبرشمردن صفات خداادامه می یابد.سپس

میاموزدکه تنها خدا سزاوار  عبادت شدن و کمک خواستن

است و با درخواست هدایت از خداوند به پایان میرسد .

خداوند-علوم و معارف قرآن کریم  شامل سه اصل خدا

شناسی  معاد شناسی و نبوت شناسی را در این سوره

به طور خلاصه بیان کرده است .

بازدید کنندگان محترم می توانند برای دریافت توضیح و تفسیرهر

کدام ازآیات موضوعی زیر :با ذکر شماره آیه و نام سوره درنظرات

پاسخ خود رابه صورت لینک شده روی آیه مورد نظردریافت کنند .

فهرست شماره آیات موضوعی در سوره ی
حمد

آیه3- رحمان و رحیم     

آیه 4- مالک روز جزا

آیه 6- صراط مستقیم

ذکر منبع: قرآن حکیم و شرح آیات منتخب

ترجمه:حضرت آیه الله مکارم شیرازی

/ 0 نظر / 22 بازدید