44- دعا به وقت فرا رسیدن ماه رمضان

 در راههاى احسان خود روان ساخت، تا در آنها به فضل و لطفش به سوى رضوان او حرکت کنیم، چنان حمدى که از ما بپذیرد، و به سبب آن از ما خشنود شود. و سپاس خداى را که از جمله آن راهها، ماه خود ماه رمضان را قرار داد، ماه روزه، ماه اسلام، ماه طهارت، ماه آزمایش، ماه قیام، ماهى که قرآن را در آن نازل کرد، براى هدایت مردم، و بودن نشانه‏هایى روشن از هدایت و مشخص شدن حق از باطل، و بدین جهت برترى آن ماه را بر سایر ماهها بر پایه احترامات فراوان، و فضیلتهاى آشکار روشن نمود، پس آنچه را در زمانهاى دیگر حلال بود حرام کرد، و براى اکرام آن خوراکیها و آشامیدنیها را منع نمود، و براى آن زمان معینى قرار داد که حضرتش - جلّ و عزّ - اجازه نمىدهد از آن پیش افتد، و نمىپذیرد که از آن پس افتد، سپس یکى از شبهایش را بر شبهاى هزار ماه فضیلت و برترى داد، و آن را شب قدر نامید، که در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان براى هر امرى نازل مىگردند، و آن شب سلامتى و برکت پیوسته است تا سپیده دم بر هر کس از بندگانش که بخواهد به جهت قضایش که لازم الاجراء دانسته است. بار الها بر محمد و آلش درود فرست، و معرفت برترى این ماه و بزرگداشت احترامش، و خوددارى از محرمات در آن را به ما الهام کن، و ما را به روزه داشتن آن با حفظ جوارح از گناهان، و به کار بردن آنها در آنچه که تو را خشنود مىنماید یارى ده، تا با گوشمان به گفتار لغو گوش نکنیم، و با چشمانمان به تماشاى لهو نشتابیم، و دستهایمان را به حرامى دراز نکنیم، و به سوى ممنوع تو گام برنداریم، و شکمهایمان جز به حلال پر نشود، و زبانمان به غیر آنچه تو گفته‏اى گویا نگردد، و جز در کارى که به ثواب تو نزدیک مىکند به کوشش برنخیزیم، و جز آنچه از عقوبتت نگاه دارد فرا نگیریم، آنگاه این همه را از خودنمایى ریاکاران، و شهرت خواهى شهرت طلبان خالص و پاک گردان، به گونه‏اى که کسى را با تو در این امور شریک نکنیم، و مقصد و مقصودى غیر تو نداشته باشیم. بار الها بر محمد و آلش فرست، و ما را در این ماه بر اوقات نمازهاى پنجگانه به نحوى که حدودش را معین نمودى، و واجباتش را مقرر فرمودى، و شروطش را بیان کردى، و اوقاتش را تعیین نمودى آگاه و بینا ساز، و ما را در مرتبه آنانى قرار ده که به مراتب آن رسیده‏اند، و ارکانش را نگهبانند، و آن را در اوقات خود بپا مىدارند، آن طور که پیامبرت - که صلوات تو او و آلش باد - تشریع فرموده، در رکوع و سجود و همه آداب و درجات عالى فضیلتش، با کاملترین طهارت و تمامترینش، و روشنترین مراتب خشوع و رساترینش، و ما را در این ماه توفیق ده تا به خویشاوندان خود نیکى و پیوند کنیم، و به همسایگان از راه احسان و بخشش رسیدگى کنیم، و اموال خود را از مظالم پاک نمائیم، و با بیرون کردن زکات آن را پاکیزه کنیم، و با آن کس که با ما قهر کرده آشتى کرده، و با کسى که به ما ستم نموده به انصاف برخاسته، و با دشمن مدارا کنیم، مگر آن که دشمنى با او به خاطر تو و در راه تو بوده، زیرا او دشمنى است که هرگز با وى دوستى ننمائیم، و حزبى است که دل با او صاف نکنیم، و ما را توفیق ده که در آن به تو تقرب جوئیم در سایه اعمال شایسته‏اى که ما را به آن از آلودگى معاصى پاک نمایى، و در آن از عیوب تازه بازدارى، تا هیچ یک از فرشتگانت جز مرتبه‏اى پائینتر از آنچه ما بجا آورده‏ایم از ابواب طاعت و انواع تقرب به سویت به محضرت عرضه نکنند. بار الها، تو را به حق این ماه رمضان و به حق هر کس که از آغاز تا پایان آن بندگى تو کرده، از فرشته‏اى که او را به مقام قرب خود رسانده باشى، یا پیامبرى که براى هدایت فرستاده باشى، یا عبد صالحى که او را برگزیده باشى، سوگند مىدهم که بر محمد و آلش درود فرستى، و ما را در این ماه به کرامتى که به اولیاء خود وعده دادى سزاوار کن، و آنچه را که براى اهل سعى و کوشش در طاعت و عبادت قرار داده‏اى براى ما قرار ده، و ما را در سایه رحمتت در ردیف کسانى قرار ده که استحقاق برترین مرتبه را نزد تو پیدا کرده‏اند. بار الها بر محمد و آلش درود فرست، و ما را از انحراف در توحیدت، و کوتاهى در ستایش حضرتت، و شک در دینت، و کورى از راهت، و بىتوجهى به حرمتت، و گول خوردن از دشمنت: شیطان رانده شده دور ساز. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و چنانچه در هر شب از شبهاى این ماه مبارک برایت بندگانى است که بخششت آنان را آزاد مىکند، یا گذشتت ایشان را مىبخشد، پس ما را از آن بندگان قرار ده، و ما را براى ماه رمضانمان از بهترین اهل و یاران محسوب کن. بار الها بر

 

محمد و آلش درود فرست، و همراه با به سر آمدن ماه رمضان گناهان ما را به سر بر، و با سپرى شدن روزهاى پایانیش پى آمدهاى گناهانمان را از ما برگیر، تا در حالى از ما بگذرد که ما را از خطاها و لغزشها خالص نموده، و از گناهان پاک فرموده باشى. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و چنانچه ما در این ماه منحرف شویم تو تعدیلمان کن، و اگر از راه درستى بگردیم تو استوارمان ساز، و اگر دشمنت شیطان بر ما مسلط گردد تو ما را از او رهایى ده. بار الها این ماه را از عبادتمان سرشار ساز، و اوقاتش را به طاعتمان از تو زینت ده، و در روزش ما را به روزه داشتن، و در شبش ما را به نماز و زارى و خشوع در برابر خود، و خوارى به محضرت یارى فرما. تا روزش شاهد غفلت ما، و شبش گواه تقصیر ما نباشد. بار الها ما را در همه ماهها و روزها تا زمانى که زنده مان مىدارى این چنین قرار ده، و ما را از عباد شایسته خود گردان که بهشت را به میراث برند و در آن جاودان باشند، آن عبادى که هر چه دارند در راه حق مىبخشند در حالى که قلوبشان از اندیشه بازگشت به حضرت ربّ ترسان است، و از کسانى که به جانب خیرات مىشتابند و بدان سبقت مىگیرند. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، در هر وقت و هر زمان، و در هر حالى، به اندازه درودى که به هر کس دیگر فرستاده‏اى، و چند برابر آن درودها که احدى را قدرت بر شمردن آن نباشد، همانا آنچه را تو بخواهى انجام مىدهى.','وقت فرا رسیدن ماه رمضان

 

/ 0 نظر / 14 بازدید