چله نشینی

انسان چهل روز با مراقبت و مواظبت به یاد حق و ذکر وعبادت و توجه به او مشغول باشد و امور غیر ضروری و غیر لازم را که باعث پراکندگیخاطر و تفرقه فکر می گردد و در حد امکان ترک نماید و همه اندیشه و فکرش خداوند ویاد او و اطاعت او باشد به عدد چهل در روایات توجه و عنایت خاصی شده است. در قرآنکریم مدت خلوت حضرت موسی(ع) را در کوه طور با خداوند چهل روز ذکر می کند: «و واعدناموسی ثلاثین لیله و اتممناها بعشرفتم میقات ربه اربعین لیله» (اعراف، آیه 142).
در روایات آمده است: «من خلص لله اربعین یوما فجر الله ینابیع الحکمه من قلبهعلی لسانه؛ هر کس خود را چهل روز برای خداوند خالص و پاک گرداند، خداوند چشمه هایحکمت را از قلبش بر زبانش جاری می سازد (عیون اخبار الرضا(ع) ، ج 2، ص 85).
انسان در چهل سالگی به کمال عقل می رسد: «اذا بلغ اربعین سنه فقد بلغ منتهاه» (خصال، ص 545)
و خداوند در قرآن کریم در این باره می فرماید: «حتی اذا بلغ اشدهو بلغ اربعین سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی» (احقاف، آیه 15).
در روایت آمده است: «من قدم اربعین من المؤمنین ثم دعا استجب له؛ هر کس چهلمؤمن را جلو خود قرار دهد و سپس دعا نماید، دعای او مستجاب می گردد» (عده الداعی، 128).
چله نشینی به این معناست که انسان در مدت چهل روز کمال مراقبت و توجه بهخداوند را داشته باشد و سعی بلیغ در ترک گناهان و دوری از محرمات الهی داشته باشد ودر این مدت با یاد الهی وذکر او و عبادت خالصانه شبستان وجودش را از نور و صفالبریز سازد و زمینه تابش انوار الهی و درخشش آفتاب فطرت را در درون خویش فراهمآورد.
در روایت داریم که در جریان تولد حضرت زهرای مرضیه(س) به امر الهیجبرئیل(ع) بر پیامبر(ص) نازل گردید و به ایشان گفت: چهل روز از حضرت خدیجه(س) کنارهگیرد.
حضرت در این مدت روزها روزه دار و شب ها مشغول عبادت بودند تا زمینه برایپیدایش و تولد حضرت فاطمه(س) فراهم گردد. آثار چله نشینی بستگی کامل به زمینه هایموجود در انسان و اراده و توجه و همت و اخلاص او دارد که به حسب افراد از شدت و ضعفبرخوردار است ولی به هر حال در این مدت، قلب انسان نورانی و با صفا می گردد و مطالبظریف و عالی معنوی و معارف دین را بهتر و عمیقتر می فهمد و درک می کند و زمینه برایعروج معنوی و تعالی روح انسان فراهم می گردد. البته انسان باید توجه داشته باشد کهبه دام انسان های فریبکار و بی بهره از معنویت که ادعای معنویت و درویشی دارند ولیهیچ نصیبی از صفا و معنویت ندارند گرفتار نشود و نیز از زیاده روی و فشار بی مورد وعبادات سنگین و روزه های پی در پی خودداری کرد و بهتر این است برنامه با راهنماییانسانی راه رفته و پخته و قابل اعتماد صورت گیرد تا در این راه دچار افراط و تفریطنگردد و بار زیادی بر نفس خود بار نکند.
تذکر این نکته لازم است که معنای چلهنشینی بریدن از مردم و شانه خالی کردن از مسؤولیت های اجتماعی و شرعی و انسانی نمیباشد و مهم این است که انسان در میان اجتماع باشد و از خود مواظبت و مراقبت نماید وبر خود مسلط باشد چون گاهی خدمت به مردم و گشودن گرهی از کار آنها و گرفتن دستانسانی درمانده و بیچاره اثرش از ده ها چله نشینی بیشتر و عمیقتر است.
در راهبندگی خدا هیچ عنصری مانند عمل به واجبات الهی و دوری از محرمات نقش آفرین
نمیباشد و در سلوک راه بندگی نماز و توجه به آن و اهمیت دادن به آن نقش ویژه ایدارد.

 

/ 0 نظر / 121 بازدید