46- دعاى آن حضرت در روز عید فطر و جمعه

کمترین کارى را که برایت کنند سپاس مىنهى، و اى کسى که عمل اندک را قدر مىنهى، و مزد بزرگ بر آن مىپردازى، و اى که هر کس به تو نزدیک گردد به او نزدیک مىشوى، و اى کسى که هر که را از تو روى گرداند به حضرتت فرا مىخوانى، و اى کسى که نعمت خودرا تغییر نمىدهى، و به انتقام شتاب نمىورزى، و اى کسى که نهال خوبى را به بار مىآورى تا بیفزایى، و از بدى درمىگذرى تا آن را ناپدید نمایى، آرزوها پیش از رسیدن به نهایت کرمت با حاجات روا شده بازگشتند، و ظرفهاى طلب به فیض بخششت لبریز شدند، و اوصاف به کنه وصف تو نرسیده از هم گسیختند، پس بدون شک برترىِ برتر از هر برترى مخصوص توست، و جلال امجد بر هر جلالى ویژه توست. هر بزرگى در پیشگاهت کوچک است، و هر شریفى در جنب شرفت پست است، آنان که به غیر حضرتت روآورده‏اند نومید شدند، و آنان که جز وجود تو خواسته‏اند به خسران نشستند، و آنان که به درگاه غیر تو شدند به تباهى رسیدند، و جز آنان که فضل تو را طالب شدند تهیدست ماندند. درِ رحمتت براى تمام خواهندگان باز، و عطایت براى گدایان رایگان، و فریادرسیت به فریادخواهان نزدیک است، آرزومندان از تو نومید نمىشوند، و درخواست کنندگان از عطایت محروم نمىشوند، و مستغفران از عذاب تو تیره بخت نمىگردند، سفره روزیت براى عاصیان پهن است، و بردباریت شامل دشمنانت نیز مىگردد، عادتت احسان به بدکاران است، و سنّتت رحمت بر تجاوزکاران، تا جائى که مدارایت اینان را از بازگشت به تو غافل نموده، و مهلت دادنت ایشان را از خوددارى از گناه بازداشته، حال آنکه تنها تو با آنان بردبارى کرده‏اى تا به فرمانت باز آیند، و از آن رو به آنان مهلت داده‏اى که اطمینان به دوام سلطنتت دارى، پس آن که اهل سعادت بود فرجام کارش را به سعادت بردى، و هر که تیره بخت بود به تیره بختیش واگذاشتى، همه سر به فرمان حکم حضرتت خواهند داشت، و بازگشت کارشان به سوى فرمان تو خواهد بود، پادشاهیت با مهلت طولانیى که به آنان مىدهى سستى نپذیرد، و از تأخیر محاکمه ایشان برهان و حجتت ازمیان نرود. حجتت استوار و پابرجاست و باطل نگردد، و سلطنت ثابت است آن سان که زوال نپذیرد، پس واى بر آن که از تو روى برتابد، و نومیدى ذلّت بار از آن کسى است که ازتو نومید گشته، بدترین تیره بختیها براى کسى است که به تو مغرور شده، چه عذابهاى دردناکى که خواهد چشید! و چه اندازه سرگردانى درازى در عذابت خواهد داشت، و آرزوى گشایش از این کس چه دور است! و نومیدى او براى سهولت خروج از عذابت بسیار! تمام اینها براساس عدل در قضاى غیر جائرانه تو، و از سر انصاف در حکم غیر ظالمانه توست. چرا که پى در پى اتمام حجت نمودى، و آنچه سزاوار اندرز و ارشاد بود بیان داشتى، و تهدیدت را اعلام فرمودى، و با لطف و محبت ترغیب به حقایق نمودى، و براى بیدارى مردم مثلها آوردى، و به آنان مهلتِ طولانى دادى، و کیفر را به تأخیر انداختى در صورتى که بر شتاب در عذاب توانا بودى، و مدارا نمودى در حالى که قدرت بر عجله داشتى، مدارایت از روى ناتوانى، و مهلت دادنت از باب سستى، و خودداریت از باب غفلت، و به تأخیر انداختنت از روى مدارا و سازش نبوده، بلکه به این خاطر است که حجتت رساتر، و بزرگواریت کاملتر، و احسانت فراگیرتر، و نعمتت تمامتر باشد، تمام اینها بوده و هست و خواهد بود، و حجت تو برتر از آن است که به طور کامل وصف شود، و برزگى تو والاتر از آن است که کسى به کنهش برسد، و نعمتت بیش از آن است که همه‏اش به شماره درآید، و احسانت بیش از آن است که کسى کمترین آن را شکرآرد، و اکنون نبودن زبان سخن مرا از ادامه سپاست ناتوان ساخته، و زبان تمجیدم از کار افتاده، و نهایت قدرتم آن است که به درماندگى اقرار کنم نه از سر رغبت به کوتاهى در ستایش تو اى پروردگار من بلکه از باب ناتوانى. اینک منم که به درگاهت روى آورده‏ام، و از حضرتت توقع پذیرایى نیک دارم، پس بر محمد و آلش درود فرست، و رازم را بشنو، و دعایم را مستجاب کن، و روزم را به ناامیدى و تهیدستى به شب مرسان، و در دریوزگیم دست ردّ به سینه‏ام مزن، و رفتنم را از پیشگاهت، و بازگشتم را به حضرتت گرامى دار، زیرا در آنچه بخواهى دچار مضیقه نمىشوى، و در برابر خواسته‏ها ناتوان نمىباشى، و بر هر چیزى قدرت دارى، و هیچ حول و قوه‏اى جز به دست خداى بزرگ نیست.','در روز عید فطر و جمعه

/ 0 نظر / 14 بازدید