26- دعاى براى همسایگان و دوستانش

و ایشان را براى بپا داشتن سنّت خود، و به کار گرفتن آداب نیکویت در ارفاق به ضعیفان، و برآوردن حاجت آنان، و عیادت بیماران، و هدایت راه جویان، و خیرخواهى نسبت به مشورت کنندگان، و دیدار نمودن از مسافران برگشته به وطن، و پنهان داشتن راز مردم، و پوشاندن عیوب خلق خدا، و یارى دادن به ستمدیدگان، و حسن مواسات در مایحتاج زندگى با آنان، و دریغ نورزیدن از پیشکش و بخشش فراوان، و عطا کردن پیش از درخواست موفق فرما. بار خدایا مرا توفیق ده که بدکارشان را به احسان پاداش دهم، و از ستمکارشان با گذشت و بخشش صرفنظر کنم، و نسبت به همه آنان نیک گمان باشم، و با همه آنان به نیکى رفتار کنم، و چشم از خطاى آنان عفیفانه بپوشم، و از باب فروتنى با ایشان نرم باشم، و بر بلادیدگان آنان به آئین رحمت رقّت آورم، و در نبودشان دوستى و محبت خود را بر آنان ظاهر سازم، و از سر اخلاص دلبسته دوام نعمت آنان باشم، و هر چه را براى خویشان خود لازم مىدانم در حق آنان لازم بدانم، و آنچه را براى مخصوصان خود رعایت مىکنم براى آنان نیز رعایت نمایم. خداوندا بر محمد و آل او درود فرست، و مرا نیز از طرف آنان رفتارى بدین صورت نصیب فرما، و سهمى کاملتر از آنچه از خوبیها نزد آنان است براى من قرار ده، و بصیرت آنان را در حق من و معرفتشان را به فضل من زیاد کن، تا به وسیله من اهل سعادت شوند، و من نیز به سبب آنان نیکبخت گردم، خداوندا دعایم را مستجاب گردان.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید