29- دعا به وقت تنگى رزق

پس بر محمد و آلش درود فرست، و ما را یقین راسخ بخش که بدان وسیله از رنج طلب و آرامشى خاص در دل ما انداز تا به آن از شدت تعب معافمان دارى، و چنان کن که آنچه در قرآنت آشکارا وعده داده‏اى، و از پى آن وعده در کتابت سوگند یاد کرده‏اى ما را از دویدن دنبال آن روزیى که رساندنش را براى ما کفالت نموده‏اى باز دارد، و مانع پریشانى خاطر ما شود نسبت به آنچه ضامن کفایت آن گشته‏اى، پس چنین گفته‏اى و گفته تو حق و راست است، و سوگند خورده‏اى و سوگندت راسترین و رساترین است: «و روزى شما و آنچه به شما وعده شده در آسمان است»، سپس گفته‏اى: «پس به پروردگار آسمان و زمین سوگند همان گونه که شما سخن مىگویید این سخن حق است».

 

/ 0 نظر / 14 بازدید