34- دعا به وقتى که گرفتار میشد

به اعمال ناروا دست زده و او را مفتضح نکردى، و در پنهانى بدیها مرتکب شده و تو سرّش را فاش ننمودى. چه بسا بدیها که مرتکب شدیم، و چه فرمانهایى که ما را بر آنها بازداشتى و ما از آنها تجاوز کردیم، و چه زشتیها که کسب کردیم، و چه گناهان که به انجامش برخاستیم، در حالى که تو از بین بینندگان بر آن آگاه بودى، و در افشاى آن بیش از توان داران توان داشتى، اما عفو و چشم پوشى تو براى ما در برابر دیدگان ایشان پرده‏اى، و در مقابل گوششان سدّى بود. پس این پوشاندن عیبها، و پنهان نگاه داشتن فسادها را براى ما پند دهنده و باز دارنده‏اى از بد خویى و ارتکاب معصیت، و وسیله پیمودن راه توبه‏اى که گناه را مىزداید، و آن راهى که پسندیده است قرار ده، و زمان پیمودن این راه را نزدیک ساز، و ما را گرفتار غفلت از خود مکن، زیرا که ما به سوى تو مایل، و از معصیت تائبیم. الهى بر انتخاب شده از آفریدگانت:

 

محمد و آلش که از سایر بندگان ممتاز و پاکیزه‏اند درود فرست، و ما را مطیع و گوش به فرمان آنان همان طور که فرمان دادى قرار ده.','به وقتى که گرفتار مىشد

/ 0 نظر / 7 بازدید