سوره بقره

کافران ومنافقان و اهل کتاب به دلیل فرق گذاشتن میان ادیان آسمانی وپیامبران الهی توبیخ و سرزنش شده اند. در قسمت هایی از این سوره ، برخی از احکام مانند :برگشتن قبله از بیت المقدس به سوی کعبه ، حج ، ارث ، روزه ، و ...

بازدید کنندگان محترم می توانند برای دریافتتوضیح و تفسیر هر

کدام ازآیات موضوعیزیر :با ذکرشماره آیه و نام سوره درنظرات

پاسخخود رابه صورت لینک شده روی آیهمورد نظردریافتکنند .

فهرست شماره آیاتموضوعی در سوره ی بقره:

1. حروف مقطعه

2. هدایت؛هدف نزولقرآن

3. رزق؛ فراتر ازنان و آب

6. کافران لجوج دربن بست گمراهی

10. قلب؛ حقیقتوجود آدمی

14. شیطان

15. استهزایالهی؛مجازات کافران

21. کتابی برای همه

 23. عجز همگان ازآوردن مانند قرآن

24. آتشی شعله وراز درون

26. هدف از مثال درقرآن

27. مبغوض ترین عملها در نزد خدا

29. هفت آسمان

31. علم اسماء

35. بهشت آدم

40. اسرائیل

45. یاری جستن ازنماز

47. برتری بنیاسرائیل بر جهانیان

48. شرط تحقق شفاعت

49. علت سر بریدنفرزندان بنی اسرائیل

50. رود نیل چوندریایی بزرگ

54. مجازات شدیدگوساله پرستی

57. عنایات خدا بربنی اسرائیل

58. ولایت اهلبیت(ع)؛آمرزش الهی

59. بی اعتنایی بنیاسرائیل به فرمان خدا

59. عذاب بی اعتناییبنی اسرائیل

61. بی صبری بنیاسرائیل به خاطر یک نوع غذا

61. پیامبر کشییهود

62. آیا پیروی ازهر آیینی، مایه نجات است؟

63. علت قرار دادنکوه در بالای سر بنی اسرائیل

71. بهانه جویی وتشدید وظیفه

74. اطاعت تکوینیموجودات از خداوند

78. تقلید ؛کورکورانه یا عالمانه

80. یهود و اعتقادبر تری نژادی

83. سخن گفتن نیکو

85. یهود و فدیهبرای اسیر

86. دنیا و بیارزشی آن در برابر آخرت

87. روح القدس

89. آگاهی یهود ازویژگی های پیامبر(ص)

90. لجاجت یهود

91. پیامبر کشیپدران و خشنودی نوادگان

94. نژاد پرستییهود و بر خورد قرآن

97. لجاجت تا حددشمنی با جبرئیل

98. چهار فرشتهمقرب

سلیمان(ع)  102. کافر نشد

102. ارادهالهی؛بالاتر از همه ی خواست ها

102. سحر؛ گناهیبزرگ

106. برنامه ای برایتکامل انسان

108. معجزه؛وسیله ایبرای اثبات نبوت

114. تخریب وجلوگیری از ورود به مساجد

115. علت توجه بهقبله در نماز

119. بزرگترینوظیفه ی پیامبران

121. تلاوت شایستهقرآن

(   124. امامتابراهیم(ع

125. محل بازگشتمردم و مرکز امن و امان

138. رنگ خدایی

139. مهم ترین عاملقبولی عمل

141. افتخاریهودیان به نیاکانشان

142. تغییر برایخنثی شدن توطئه یهود

143. امت میانه

146. ویژگی هایپیامبر اسلام (ص)

150. خلافت بلافضلعلی (ع) ؛تحقق وعده اتمام نعمت

152. فضیلت و حقیقتیاد خدا و شکر او

155. صابران سربلند

160. توبه پذیریخدا

164. بهترین موهبتالهی

/ 3 نظر / 209 بازدید
خیام

آیه 171 سوره بقره سوالات تستی جز’دوم قران تو این وبلاگ هست؟بیدا نکردم میشه کمکم کنید

مشکات

سلام. از مطلب سوره بقره اتان تشکر می کنم در کاری لازم کارم را به راه انداخت

مشکات

سلام. از مطلب سوره بقره اتان تشکر می کنم در کاری لازم کارم را به راه انداخت