23- دعا براى تندرستى

و عافیتت را بر من صدقه ده، و مرا عافیت بخش، و و برایم بستر عافیت بگستر، و عافیت را برایم از هر مانعى پیراسته ساز، و در دنیا و آخرت بین من و عافیت جدایى مینداز. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا عافیت بخش عافیتى کافى و شفابخش، و برتر و روزافزون، عافیتى که در بدنم عافیت تولید کند، و در یک کلمه: عافیت دنیا و آخرت، و بر من منّت نِه به تندرستى و امنیت و سلامت در دین و بدن، و بصیرت در دل، و پیشرفت در امور، و هراس و بیم از تو، و توان و قدرت بر انجام طاعتى که مرا به آن فرمان داده‏اى، و اجتناب از نافرمانیت که مرا از آن برحذر داشته‏اى. خداوندا بر من منّت گذار که موفق به حچ و عمره و زیارت قبر رسولت و آل او - که درودت بر همه آنان باد - گردم، همیشه تا وقتى که مرا در دنیا زنده مىدارى، در امسال و همه سال، و آن عبادات را پذیرفته و مایه پاداش و منظور نظر و ذخیره‏ام نزد خود قرار ده، و زبانم را به حمد و شکر و ذکر و ثناى جمیلت گویا کن، و قلبم را براى پذیرش هدایتهاى دینت گشاده ساز، و مرا و فرزندانم را از شیطان رانده شده و از شر جانوران زهرناک و زهردار کشنده، و سایر جانوران و چشم زخم، و از شر هر شیطان سرکش، و از شر هر پادشاه ستمگر، و از شر هر خوشگذران نازپرورده سرکش، و از شر هر ضعیف و قوى، و از شر هر عالى مقام و فرومایه، و از شر هر کوچک و بزرگ، و از شر هر نزدیک و دور، و از شر هر کسى از جن و انس که به جنگ پیامبرت و اهل بیتش اقدام کرده، و از شر هر جنبنده‏اى که مسخّر قدرت توست پناه ده، زیرا که تو در سلطنت بر صراط حق و عدلى. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و هر که علیه من اندیشه بد داشته باشد او را از من بگردان، و نیرنگش را از من دور کن، و شرش را از من بازدار، و مکرش را به گلوگاهش برگردان، و سدّى در مقابلش بپا کن که چشمش را از دیدن من کور، و گوشش را از شنیدن ذکر من کر سازى، و دلش را به وقت سوء نیت در حق من قفل نمایى، و زبانش را از گفتگو درباره من لال سازى، و سرش را به گرز ذلّت بکوبى، و عزتش را به ذلّت بدل کنى، و بزرگیش را بشکنى، و گردنش را به خوارى فرود آورى، و کبریائیش را از هم بپاشى، و مرا از همه ضرر و شر و طعن و غیبت و عیب جویى و حسد و دشمنى و بندها و دامها و پیاده‏ها و سواره‏هاى او ایمن سازى، زیرا که تو غالب غیر مغلوب و داراى قدرت بى نهایتى.','دعا براى تندرستى','12');

 

/ 0 نظر / 18 بازدید