48- دعا در روز عید قربان و روز جمعه

آسانى مسئلتم نزد تو از حضرتت مىخواهم که بر محمد و آلش درود فرستى، و خداوندا اى پروردگار ما، که پادشاهى زیبنده توست، و سپاس حضرتِ تورا سزد، و خدایى جز تو نیست، بردبار و بزرگوار و مهربان و، داراى عطاى گسترده‏اى، و خداوند جلال و اکرام، و پدید آورنده آسمانها و زمینى، هر چه میان بندگان مؤمنت قسمت کرده‏اى از خیر یا عافیت یا برکت یا هدایت یا توفیق طاعت، یا خیرى که بر اهل ایمان انعام مىکنى، و به سبب آن به سوى خود هدایتشان مىنمایى، یا در پیشگاهت مقام آنان را به آن بلند مىکنى، یا بدان سبب خیر دنیا و آخرت به آنان مىبخشى، از تو مىخواهم که بهره و نصیب مرا از آن فراوان کنى. و بار خدایا که پادشاهى و حمد توراست و معبودى جز تو نیست، از تو مىخواهم که بر محمد بنده و فرستاده و دوست و برگزیده و اختیار شده از خَلقت، و بر آل محمد نیکوکاران و پاکان و اخیار درود فرستى، چنان درودى که جز تو احدى را قدرت شمردنش نباشد، و ما را در دعاى شایسته هریک از بندگان با ایمانت که در این روز تو را خوانده است، شریک سازى، اى پروردگار عالمیان، و ما و ایشان را مورد مغفرت قرار دهى، که تو بر هر چیز توانایى. الهى، نیازم را به درگاه تو آوردم، و بار فقر و فاقه و تهیدستى خود را بر در خانه‏ات نهادم، و من به مغفرت و رحمتت مطمئنترم تا به عمل و کار خود، و آمرزش و رحمتت از گناهان من وسیعتر است، پس بر محمد و آلش درود فرست، و خود عهده دار روا کردن هر حاجتى که مرا هست باش به خاطر قدرتى که بر روا کردن آن دارى و آسان بودنش بر تو، و به خاطر نیازم به حضرتت، و بى نیازیت از من، زیرا من هرگز به خیرى نرسیده‏ام مگر از جانب تو، و هرگز احدى از من شرى را برنگردانده غیر تو، و در امر آخرت و دنیایم به کسى جز تو امید ندارم. الهى هر کس براى حرکت به سوى مخلوقى به امید صله و بخشش و جایزه او مهیا شد و بار بست و ساز و برگ فراهم آورد و آماده سفر شد، و مهیا شدن امروز من و بار بستنم و ساز و برگ فراهم آوردن و آماده شدنم به امید عفو و صله تو و درخواست جایزه و عطایت به سوى توست، بار الها پس بر محمد و آلش درود فرست، و امروز این امید را از من مگیر، اى کسى که خواهش هیچ درخواست کننده‏اى او را به رنج نمىافکند، و هیچ بخششى از او کم نمىکند، زیرا من از باب اطمینان به عمل شایسته‏اى که از خود پیش فرستاده باشم، یا به شفاعت مخلوقى جز شفاعت محمد و اهل بیت او - که صلوات و سلام تو بر او و بر آنان باد - که امید داشته باشم به جانب تو نیامدم، بلکه در حالى به سویت آمدم که به گناه و بدى در حق خود اقرار دارم، به سویت آمدم در حالى که به عفو عظیمى که شامل حال خطاکاران کرده‏اى چشم دوخته‏ام، که ادامه دادنشان بر گناه بزرگ حضرتت را از آن باز نداشت که آنان را مشمول رحمت و مغفرت قرار دهى، پس اى کسى که رحمتت وسیع و عفوت عظیم است، اى عظیم اى عظیم، اى کریم اى کریم، بر محمد و آلش درود فرست، و به رحمتت بر من تفضل کن، و به فضلت بر من شفقت نما، و به مغفرتت بر من گشایش ده. الهى، این مقام نماز جمعه که مخصوص خلفاى تو و برگزیدگان توست، و جایگاه امناى تو در درجه بلندى که ایشان را به آن اختصاص دادى، غاصبان آن را به غارت برده‏اند و تقدیر آن به دست توست، فرمانت مغلوب نشود، و از تدبیر حتمى تو هر گونه که بخواهى و هر زمان که بخواهى فراتر نتوان رفت، و به خاطر آنچه تو بهتر مىدانى و در آفریدنت و اراده‏ات متهم نیستى چنین کردى تا آنجا که برگزیدگان و خلفاى تو مغلوب و مقهور و جداى از حق خود شدند، حُکمت را مبدل و کتابت را دور انداخته، و واجباتت را از مسیر شرایعت منحرف، و سنتهاى رسولت را متروک مىبینند. بار الها، دشمنان ایشان را از اولین و آخرین، و هر که به کردارشان راضى شده و دنباله روها و پیروانشان را لعنت کن. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، که تو ستوده و بلند پایه‏اى، مانند درودها و برکتها و تحیتهایى که بر برگزیدگانت ابراهیم و آل ابراهیم فرستاده‏اى، و در گشایش و آسایش و یارى و تمکین و تأیید ایشان تعجیل کن.

 

بار الها، و مرا از اهل توحید و ایمان به خود، و تصدیق به پیامبرت، و امامانى که طاعتشان را واجب کرده‏اى قرار ده، از جمله کسانى که توحید و ایمان به سبب آنان و بر دست آنان اجرا مىشود، آمین رب العالمین. الها، غضب تورا جز بردباریت برنمىگرداند، و شدّت سخط تورا جز عفوت رد نمىکند، و غیر از رحمتت از عذابت امان نمىدهد، و مرا جز زارى به سوى تو و در برابر تو نجات نمىبخشد، پس بر محمد و آلش درود فرست، و ما را - اى خداى من - از

 

سوى خود فرجى بخش با آن نیرویى که مردگان را زنده مىکنى، و سرزمینهاى مرده را حیات مىدهى، و مرا - خدایا - از غم و غصه هلاک مکن تا دعایم را به اجابت برسانى، و اجابت آن را به من آگاهى دهى، و تا پایان حیات مزه شیرین عافیت را به من بچشان، و دشمن شادم مکن، و او را وبال گردنم مساز، و بر من غلبه مده. اله من، اگر بلندم نمایى کیست که پستم کند؟ و اگر پستم سازى کیست که بلندم نماید؟ و اگر مرا گرامى دارى کیست که خوارم کند؟ و اگر خوارم نمایى کیست که اکرامم نماید؟ و اگر عذابم دهى کیست که بر من رحمت آورد؟ و اگر هلاکم کنى کیست که درباره بنده‏ات جلودار تو شود؟

 

یا از تو درباره‏اش بازخواست نماید؟ و من به این حقیقت رسیده‏ام که در حکم تو ستمى، و در عذابت عجله‏اى نیست، چون کسى شتاب مىکند که از فوت برنامه بترسد، و کسى نیاز به ستم پیدا مىکند که ناتوان است، و تو - اى خداى من - از آن بسیار بالاترى. بار الها، بر محمد و آل محمد درود فرست، و مرا هدف بلا، و نشانه عقوبت مساز، و مرا مهلت ده، و اندوهم را پایان بخش، و از لغزشم درگذر، و به مصیبتى دنبال مصیبت گرفتارم مکن، چون ناتوانى و بیچارگى و زاریم را به درگاهت مىبینى. خدایا در این روز از غضب تو به تو پناه مىبرم، پس بر محمد و آلش درود فرست و پناهم ده، و در این روز از غضب تو امان مىطلبم، پس بر محمد و آلش درود فرست و مرا امان ده، و ایمنى از عذابت را مسئلت دارم، پس بر محمد و آلش درود فرست و مرا ایمن ساز، و از تو هدایت مىطلبم، پس بر محمد و آلش درود فرست و هدایتم فرما، و از تو یارى و مدد مىخواهم، پس بر محمد و آلش درود فرست و مرا یارى کن، و از تو رحمت مىخواهم، پس بر محمد و آلش درود فرست و بر من رحمت آر، و از تو بى نیازى مىطلبم، پس بر محمد و آلش درود فرست و بىنیازیم ده، و از تو روزى مىخواهم، پس بر محمد و آلش درود فرست و روزیم مرحمت کن، و از تو کمک مىجویم، پس بر محمد و آلش درود فرست و کمکم کن، و بر معاصى گذشته‏ام آمرزش مىخواهم، پس بر محمد و آلش درود فرست و مرا بیامرز، و از تو عصمت خواهم، پس بر محمد و آلش درود فرست و عصمتم ده، زیرا اگر اراده‏ات تعلق گیرد هرگز به عملى که تو آن را نمىپسندى بازنگردم، پروردگارا پروردگارا، اى مهربان، اى عطاکننده، نعمتها، اى صاحب جلال و اکرام، بر محمد و آلش درود فرست، و همه آنچه را که از حضرتت خواستم و طلبیدم و براى آن روى به جانب تو کردم برایم اجابت کن، و آن را بخواه و مقدر فرما و بر آن حکم و امضا کن، و در آنچه بر من حکم مىکنى خیر مرا مقرر فرما، و مرا در آن برکت ده، و به آن بر من تفضل نماى، و مرا به آنچه از آن عطا مىکنى سعادتمند ساز، و از فضل خود و وسعت آنچه نزد توست بر من بیفزاى، زیرا تو توانگر و کریمى، و آن را به خیر و نعمت آخرت پیوسته ساز، اى مهربانترین مهربانان.

 

آنگاه از حضرت حق هرچه به نظرت مىرسد بخواه، و هزار بار بر محمد و آلش صلوات فرست، که حضرت زین العابدین علیه السلام چنین مىکرد.','دعا در روز عید قربان و جمعه

/ 0 نظر / 16 بازدید