20- در مکارم اخلاق و اعمال پسندیده

، و کردارم را به بهترین کردارها تبدیل کن. بار خدایا، نیتم را به لطف خود کامل و خالص گردان، و یقینم را بدان گونه که دانى به راه صحت بر، و تباهى کارم را به قدرتت اصلاح کن. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و گره هر کارى که فکرش مرا به خود مشغول داشته بگشاى، و مرا در کارى قرار ده که فردا مرا از آن بازپرسى مىکنى، و روزگارم را در آنچه از پى آنم آفریده‏اى مصروف دار، و بى نیازم گردان و روزیت را بر من وسعت ده، و به چشمداشت مبتلایم مکن، و ارجمندم ساز و گرفتار کبرم مفرما، و بر بندگیت رامم ساز، و بندگیم را به آلودگى خودپسندى تباه مکن، و خیر و نیکى را براى تمام مردم به دست من جارى ساز، و آن را از کدورت منّت گذارى دور دار، و خوى عالى را به من عنایت فرما، و از فخر فروشى محافظتم کن. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و درجه و مرتبه مرا نزد مردم بلند مگردان مگر آنکه مرا به همان اندازه نزد خودم پست گردانى، و عزتى آشکار برایم ایجاد مکن مگر که به همان اندازه در باطنم خاکسار سازى. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از روشى پسندیده بهره دِه که آن را با برنامه‏اى دیگر عوض نکنم، و مرا به طریق حق رهنمون شو آن گونه که از آن روى نتابم، و نیتى درست و استوار به من مرحمت کن آنسان که در آن به تردید نیفتم، و مرا تا وقتى زنده بدار که عمرم در طاعت تو به کار رود، و چون بخواهد عمرم چراگاه شیطان شود جانم را بستان قبل از آنکه دشمنیت به من رو کند، یا خشمت بر من مستحکم گردد. الهى در وجود من هیچ خصلت عیبناک مگذار مگر آنکه آن را به دایره اصلاح آورى، و مرا با هیچ عیبى که به خاطر آن سرزنشم کنند رها مکن مگر آنکه آن را نیکو گردانى، و هیچ کرامتى را در من ناقص مگذار مگر آنکه به کمالش رسانى. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و شدّت کینه کینه توزان را به محبت، و حسد اهل تجاوز را به مودّت، و بدگمانى اهل صلاح را به اطمینان، و دشمنى نزدیکان را به دوستى، و گسستن خویشاوندان را به خوشرفتارى، و رو بر تافتن نزدیکان را از یارى نمودن به یارى، و دوستى ظاهرسازان را به دوستى حقیقى، و خوار انگاشتن مصاحبان را به حُسن رفتار، و تلخى ترس از ظالمان را به شیرینى ایمنى مبدّل ساز. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا بر کسى که به من ستم کند چیرگى ده، و با آن که با من به مجادله برخیزد زبان گویا ساز، و بر آن که نسبت به من دشمنى ورزد پیروزى عنایت کن، و بر آن که مرا مىفریبد چاره سازى مرحمت فرما، و بر آن که مرا زبون خواهد قدرت ده، و بر آن که مرا عیب مىگوید توانى ده که دروغش را آشکار سازم، و از چنگ آن که مرا بیم دهد رهایم کن، و از آن که مرا به راه راست رهنمون شود و استقامت آموزد توفیق فرمانبرى ده، و به پیروى از کسى که ارشادم نماید موفّق دار. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا بر خیرخواهى کسى که با من نیرنگ کند توفیق ده، و آن را که از من دورى کرده به خوبى پاداش دهم، و به آن کس که محرومم ساخته بخشش کنم، و به آن که از من بریده بپیوندم، و برخلاف آن که از من غیبت کرده از وى نیکو یاد کنم، و خوبى را سپاسگزارم، و از بدى چشم بپوشم. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا به زیور شایستگان بیاراى، و زینت اهل تقوا را در این امور بر من بپوشان: در گستردن سفره عدل، و فرو خوردن خشم، و خاموش کردن آتش فتنه، و جمع کردن پراکندگان، و اصلاح بین مردم، و آشکار نمودن کارهاى خوب، و پوشاندن عیوب، و نرمخویى، و فروتنى، و خوشرفتارى، و وقار، و حسن معاشرت، و سبقت جویى به فضیلت، و اختیار کردن تفضّل بر دیگران، و چشم پوشى از سرزنش دیگران، و بخشش رایگان به غیر مستحق، و گفتن سخن حق هر چند سنگین و گران باشد، و ناچیز دانستن نیکى را در گفتار و رفتارم هر چند زیاد باشد، و بسیار شمردن شرّ را در گفتار و رفتارم هرچند اندک باشد. و همه این خصلتها را به وسیله تداوم اطاعت، و همراهى با جماعت مسلمین، و فرو گذاشتن اهل بدعت و عمل کننده به رأى ساختگى در دین، کامل ساز. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و فراخترین روزى را به وقت پیرى نصیبم کن، و نیرومندترین قوّت خود را به هنگام درماندگى بهره من فرما، و مرا در راه عبادت دچار سستى منما، و از تشخیص راهت نابینایم مساز، و به ارتکاب خلاف محبتت دچار مکن، و مپسند که به کسى که از تو دور است نزدیک شوم، و از آن که با تو همراه است جدا گردم. الهى چنان کن که با نیرو و قدرت تو به شداید حمله کنم، و به وقت نیاز به گدایى از تو برخیزم، و در بیچارگى به پیشگاه تو بنالم، و مرا به کمک

خواستن از غیر خود چون مضطر شوم، و به فروتنى براى مسئلت از غیر خود چون ندار شوم، و به زارى کردن به درگاه غیر خود چون بترسم گرفتار مکن، که به آن خاطر سزاوار خوارى و منع از رحمت و بى اعتنایى از جانب تو شوم، اى مهربانترین مهربانان. الهى عنایت کن که به جاى آنچه شیطان در دلم مىافکند از آرزوى باطل و بدگمانى و حسد، یاد عظمت تو کنم، و در قدرت تو اندیشه نمایم، و در دفع دشمنان تو چاره سازى نمایم، و به جاى آنچه شیطان بر زبانم جارى مىسازد از فحش و بدگویى و ناسزا یا شهادت ناحق، یا غیبت از مؤمن غایب یا دشنام به شخص حاضر و مانند اینها، سخن در سپاس تو گویم، و و مبالغه در ثناى تو ورزم، و با تمام هستى خود ستایش بزرگى تو کنم، و شکر نعمت تو بجاى آورم، و اعتراف به احسان تو نمایم، و به شمردن نعمتهاى تو مشغول گردم. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مگذار که من ستم زده شوم در حالى که تو به دفع آن از من توانایى، و اجازه مده که بر دیگرى ستم کنم در حالى که تو در جلوگیرى از من نیرومندى، و مپسند که گمراه شوم در حالى که به حقیقت بر هدایت من توانایى، و نخواه که تهیدست گردم در حالى که فراخى روزى من نزد توست، و مرا به سرکشى میازماى که توان و دارایى من از توست. الهى به جانب آمرزشت آمده‏ام، و به سوى بخشایشت روى آورده‏ام، و به گذشت تو مشتاقم، و به فضلت اعتماد و تکیه دارم، و چیزى نزد من نیست که مرا در خور آمرزش تو کند، و نه کارى که مستحق بخشایش تو گردم، و با ستمهایى که بر خود کرده‏ام جز تکیه بر فضل و احسان تو راهى ندارم، پس بر محمد و آلش درود فرست، و بر من تفضّل فرما. الهى زبانم را به هدایت گویا ساز، و تقوا را بر قلبم الهام کن، و به پاکیزه ترین روشم توفیق ده، و مرا به کارى وادار که بیش از هر چیز به آن خشنودى. الهى بهترین راه را پیش پایم گذار، و مرا بر آئین خود دار تا بر آن بمیرم و زنده شوم. الهى بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از نعمت میانه روى بهره مند فرما، و از اهل درستى و استقامت، و راهنمایان به خیر، و بندگان شایسته‏ات قرار ده، و نجات و رستگارى در قیامت، و رهیدن از کمین گاه عذاب نصیبم کن. الهى، از نفس من آنچه که موجب آزادیش باشد براى خود بگیر، و آنچه را که موجب صلاح آن گردد برایم باقى بدار، زیرا که نفس من در معرض هلاکت است مگر اینکه تو او را حفظ کنى. الهى چون اندوهناک شوم تو دلخوشى منى، و چون محروم گردم تو محل امید منى، و چون غم و غصه و مصیبت بر من هجوم آرد پناهم به توست، و آنچه از دستم رود تدارکش نزد توست، و هر چه تباه گردد اصلاحش از جانب توست، و هر چه را ناپسند دارى تغییرش به دست توست، پس قبل از بلا عافیت را، و پیش از طلب توانگرى را، و پیش از گمراه شدن هدایت را بر من منّت گذار، و مرا از آزار مردمان کفایت کن، و ایمنى از روز قیامت را نصیبم فرما، و حسن ارشاد را به من مرحمت کن. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و به لطفت همه شرور را از من بگردان، و مرا به نعمتت پرورش ده، و به کرمت اصلاح کن، و به احسانت مداوا فرما، و در سایه رحمتت جاى ده، و خلعت خشنودیت را به من بپوشان، و چون کارها بر من دَرهم شود مرا به هدایت آمیزترین آنها، و چون برنامه‏ها در نظرم مشتبه شود مرا به پاکیزه ترین آنها، و در اختلاف آئینها مرا به پسندیده ترین آنها رهنمون باش. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و تارکم را به تاج کفایت بیاراى، و مرا در امور به نیکى سرپرستى کن، و صدق هدایت به من عنایت فرما، و به وسعت روزى آزمایشم مکن، و از آسایش در زندگى برخوردارم نما، و معیشتم را دشوار مکن، و دعایم را به سویم برمگردان، زیرا من برایت همتا قرار نمىدهم، و با وجود تو به سویى دست حاجت نمىبرم. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از اسراف بازدار، و روزیم را از تلف شدن نگاه دار، و دارائیم را به وسیله برکت دادن افزون کن، و مرا در انفاق از آن مال در امور خیر به راه هدایت رهبرى فرما. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از سختى و رنج به دست آوردن روزى کفایت کن، و روزیم را از جایى که گمان نمىبرم به من عنایت فرما، تا در راه به دست آوردن روزى از بندگیت بازنمانم، و سنگینى وبال آن را به دوش نکشم. الهى آنچه را که در راه به دست آوردن آنم به قدرتت برایم فراهم نما، و از آنچه بیم دارم به عزتت پناهم ده. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و آبرویم را به توانگرى حفظ کن، و قدر و منزلتم را به تنگدستى پست مفرما، که از روزى خوارانت روزى طلبم، و از اشرار خلقت عطایى خواهم، تا به تعریف آن که به من عطا کند مایل شوم، و به سرزنش آن که از من منع نماید مبتلا گردم، در حالى که بخشش و منع عطا وقف حریم مقدس توست (و دیگران کاره‏اى نسیتند). بار خدایا بر محمد و آلش  درود فرست، و مرا سلامتى که در عبادت، و فراغتى که در زهد مصرف شود، و دانشى که به کار بندم، و خصلت پارسایى توأم با میانه روى روزى کن. الهى حیاتم را با عفو خود پایان ده، و آرزویم را به رحمتت صورت تحقق ده، و راههاى رسیدن به خشنودیت را بر من هموار ساز، و در همه حال اعمالم را نیکو گردان. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا در اوقات بى خبرى و غفلت براى یادت بیدار کن، و در روزگار مهلت به طاعتم وادار، و راهى هموار به سوى عشقت برایم باز کن، و به سبب آن خیر دنیا و آخرتم را کامل گردان. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، مانند بهترین درودى که قبل از او بر هر یک از بندگانت نثار فرموده‏اى، و پس از او نثار کسى خواهى فرمود، و ما را در این جهان و آن جهان خیر و خوبى نصیب فرما، و به رحمتت مرا از عذاب آتش جهنم حفظ فرما.'

 

/ 2 نظر / 26 بازدید
آزاد

ديرگاهی است كه در اين تنهايی رنگ خاموشی در طرح لب است بانگی از دور مرا می‌خواند ليك پاهايم در قير شب است رخنه‌ای نيست در اين تاريكی در و ديوار به هم پيوسته سايه‌ای لغزد اگر روی زمين نقش وهمی است ز بندی رسته نفس آدم‌ها سر بسر افسرده است روزگاری است در اين گوشه پژمرده هوا هر نشاطی مرده است دست جادويی شب در به روی من و غم می‌بندد می‌كنم هر چه تلاش، او به من می خندد . نقش‌هايی كه كشيدم در روز، شب ز راه آمد و با دود اندود . طرح‌هايی كه فكندم در شب، روز پيدا شد و با پنبه زدود . ديرگاهی است كه چون من همه را رنگ خاموشی در طرح لب است . جنبشی نيست در اين خاموشی دست‌ها پاها در قير شب است . سهراب سپهری

علی

سلام آدرس وبلاگ شما تقریبا شبیه وبلاگ منه فقط یه کم فرق داره وب زیبایی داری به وبلاگ منم یه سری بزن